Primarul Comunei Budesti

Va ureaza bine a-ti venit pe site-ul primariei.

PRIMĂRIA BOIŞOARA05 Decembrie
Postat de: Boisoara
Hits: 948

Atribuțiile Biroului Achiziții Publice:

- primirea si analizarea listelor cu cantiti de lucrari
- primirea si analizarea temelor de proiectare
- verifica existenta fondurilor alocate in buget pentru fiecare achizitie in parte;
- alegerea procedurii de achizitie publica
- stabileste prin nota justificativa criteriile de calificare si selectie a ofertantilor, precum si criteriile de atribuire;
- elaborarea, inaintarea spre semnare ºi punerea la dispoziþia potenþialilor ofertanþi a documentaþiilor de atribuire/fiselor de date
- elaborarea invitaþiilor sau a anunþurilor de participare
- transmiterea spre publicare in SEAP (www.e-licitatie.ro)
- transmiterea spre publicare a anunturilor de participare catre Monitorul Oficial al Romaniei ;
- elaborarea si inaintarea spre semnare a referatelor si dispozitiilor pentru constituirea Comisiei de evaluare si numirea
- transmiterea informatiilor solicitate in baza unor prevederi legale;
- participarea la negocierea clauzelor contractuale, daca este cazul;
- primirea si solutionarea solicitarilor de clarificare la documentatia de atribuire; - primirea ofertelor; - participa la deschiderea ofertelor;
- redactarea proceselor verbale ºi a rapoartelor aferente procedurilor de achiziþii publice;
- participarea la ºedinþele Comisiei de verificarea propunerilor tehnice si financiare;
- stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a ofertelor admisibile
- primirea si inaintarea in vederea solutionãrii si redactarea actului prin care Comisia de evaluare solutioneaza contestatiile;
- elaborarea si inaintarea spre semnare a contractelor de achizitie publica
- intocmirea notelor interne pentru restituirea garantiilor de participare catre ofertantii castigatori si necastigatori;
- stabilirea si organizarea sedintelor Comisiei Municipale de Monitorizare a Achizitiilor Publice;
- participarea impreuna cu membrii comisiei la sedintele pentru avizarea notelor justificative.

(2) Biroul Achizitii Publice din mai are urmatoarele atributii:
preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de receptie partiala si finala
intocmirea actelor constatatoare pentru fiecare procedura in baza proceselor verbale partiale sau finale.

(3) Alte atributii